สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

         เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้ตรวจประเมิน

จากบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ทรงพล

นคเรศเรืองศักดิ์ จากวิทยาลัยเซาส์อีสท์บางกอก (ประธาน) อาจารย์พนิดา วัชระรังษี จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

(กรรมการคนที่ 2) อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา หมื่นหาญ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (กรรมการคนที่ 3)

และนางสาวพิลาวรรณ กองทองนอก จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลขานุการ) ซึ่งการตรวจประเมินฯ

ดังกล่าวเป็นไปด้วยดี และคณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

รายละเอียด

งานสวนสุนันทาวิชาการ'59

              งานสุนันทาวิชาการ’59 วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2559

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


จัดกิจกรรม ดังนี้

1. นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์มีชีวิต

2. นิทรรศการผลงานนักศึกษาและอาจารย์

3. กิจกรรมห้องปฏิบัติการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เช่น ลอง มอง นม ซิ เออ, การสกัด DNA จากผลไม้, เทคนิคทางฟิสิกส์,

แป้งโดว์สำหรับศิลปะเด็ก เป็นต้น (ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม)

4. สาธิตและอบรมการทำอาหารตำหรับชาววัง เช่น ข้าวบายศรีปากชาม, อาหารไทย เป็นต้น (ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม)

5. ร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “วิทยาศาสตร์กับความเชื่อในสังคมไทย” วันที่ 26 ส.ค.59 เวลา 9.00 – 12.00 น.

6. ชมการถ่ายทำรายการ “ครัวคุณต๋อย” นอกสถานที่ โดยคุณไตรภพ ลิมปพัทธ์ และทีมงาน วันที่ 26 ส.ค.59 เวลา 13.00 – 16.00 น.

7. ร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “อาหารไทยชาววังสู่สากล” วันที่ 27 ส.ค.59 เวลา 9.00 – 12.00 น.

8. การประกวดภาพถ่ายเซลล์พืชจากกล้องจุลทรรศน์ด้วยเลนส์มิวอาย วันที่ 27 ส.ค.59 เวลา 13.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม)

9. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2016/สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ ได้ที่
Link :
http://goo.gl/forms/xECQrjixIIkHeGog1

>>> ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 <<<


สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร : 02-160-1143-45 ต่อ 26 โทรสาร 02-160-1146

Website : www.sci.ssru.ac.thEmail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : https://www.facebook.com/ScienceAndTechnologySSRU

ฺBig Data

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Big Data : How to make your bright future with Big Data

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Big Data จากวิทยากรมืออาชีพ ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ , Tech Evangelist : Could Ecosystem Development IBM Thailand  เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านวิชาการให้กับนักศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีศักยภาพต่อไป 

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาไทย2559

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาไทย ณ วัดบางกุ้ง (ค่ายบางกุ้ง) จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน ฝึกจิตใจให้มีความสงบและมีสติโดยใช้หลักของพระพุทธศาสนาเข้าช่วยกล่อมเกลาจิตใจซึ่งจะได้นำมาปรับใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยที่มาของวัดบ้างกุ้งซึ่งก่อตั้งแต่สมัยพระเจ้าเอกทัศน์ในราชวงศ์กษัตริย์ของไทย มาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยอันยาวนาน จากนั้นได้นำนักศึกษาเข้าชมอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไทยสมัยรัชกาลที่ 2 รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การสร้างบ้านเรือนไทยในสมัยอดีตที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ การประกอบอาชีพและสภาพสังคมในสมัยนั้น เป็นการให้ความรู้รวมถึงเพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาได้ช่วยกันหวงแหนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทยให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

วันศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2558 00:00

Open House 2559

วันศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2558 00:00

โครงการอบรม 2559

Page 1 of 8
03. 2018