สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

         เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้ตรวจประเมิน

จากบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ทรงพล

นคเรศเรืองศักดิ์ จากวิทยาลัยเซาส์อีสท์บางกอก (ประธาน) อาจารย์พนิดา วัชระรังษี จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

(กรรมการคนที่ 2) อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา หมื่นหาญ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (กรรมการคนที่ 3)

และนางสาวพิลาวรรณ กองทองนอก จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลขานุการ) ซึ่งการตรวจประเมินฯ

ดังกล่าวเป็นไปด้วยดี และคณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

รายละเอียด
03. 2018