ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม ANTs สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม ANTs สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

          ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม ANTs สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Army Cyber Contest and Seminar 2016 (ชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ทีมทหารอากาศ) จัดโดยกองทัพบก ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร/ศูนย์ไซเบอร์ โดยมีรายชื่อดังนี้ นายสุพศิน ปุยเงิน รหัส 57122202123 , นายณัฐพงษ์ รุ่งพรหมมา รหัส 57122202090 และนายพัฒนะชัย ภัทรสว่างวงศ์ รหัส 57122202054 เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเบญจรังสฤษฎ์ ห้องเบ็ญจรัศมี ชั้น 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก           สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้  มีทั้งหมด 8 ทีม เป็นหน่อยงานทหาร 6 ทีม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ   กองทัพไทย  กลาโหม และ จปร. และจากภายนอก 2 ทีม (คัดเลือกจากผู้สมัคร 10 มหาวิทยาลัย 29 ทีม)


03. 2018