เกี่ยวกับสาขา

เกี่ยวกับสาขา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟร์แวร์ รวมทั้งทางเทคโนโลยีเครือข่าย
      บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเป็นโปรแกรมเมอร์ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา ผู้บริหารฐานข้อมูล ผู้สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ และสามารถทำงานในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
 
03. 2018