-งานวิจัย-
1.อ.ธวัฒน์ชัย  ศิลังค์ประชา
2.ผศ.ดร.สุมิตรา  นวลมีศรี
3.อ.ดร.ศิริลักษณ์  อารีรัชชกุล
4.อ.ดร.พิจิตรา  จอมศรี
5.อ.ปรีดาวรรณ  เกษเมธีการุณ
6.อ.ดุลยวิทย์  ปรางชุมพล
7.อ.บุศรินทร์  เอี่ยมธนากุล
8.อ.ชัชพล  ชอบวิทยาคุณ


-บริการวิชาการ-56


-บริการวิชาการ-57
  • โครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี สู่ประชาคมอาเซียน
  • โครงการบริการวิชาการการใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบสังคมออนไลน์ สําหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
  • โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างสื่อมัลติมีเดียสารสนเทศช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม เพื่อการท่องเที่ยวเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 

-บริการวิชาการ-58
  • โครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี สู่ประชาคมอาเซียน
  • โครงการบริการวิชาการการใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบสังคมออนไลน์ สําหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
03. 2018