อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ดร.ปรีดาวรรณ  เกษเมธีการุณ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา :

 ชื่อ-นามสกุล    :    ปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ
                           (Preedawan Kadmateekarun)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท (Master's Degree)
 :  ครุศาสตร์อุตสหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 :  Master of Science in Industrial Education (Computer technology) (Information Technology) , King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok Thonburi
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
 :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) , มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 : Bachelor of Business Administration (Business Computer), Vongchavalitkul University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
         การวิเคราะห์ผลกระทบต่อภาวะการณ์มีงานทำและการแบ่งส่วนทัศนคติในการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2553,ปีที่พิมพิ์ 2554 ,40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต-การประชุมทางวิชาการ นำเสนอผลงาน นานาชาติครั้งที่ 2 (Analysis of Effects on Conditions of Employment and Attitudes Segmentation for working of Graduates,Subject Areas of Information Technology,Faculty of Science and Technology,Suan Sunandha Rajanhat University,Academic year 2010.,2011, 2nd International conference 40th Anniversary of Phuket Rajaphat University.
        การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อแทนค่าสูญหาย (Efficiency Comparison of Data Mining Techniques for Missing-value,2012,The 8th National Conference on Computing and Information Technology.)
 
Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/preedawan


อาจารย์และบุคลากร

ผศ.ดร.สุมิตรา  นวลมีศรี

ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน

วุฒิการศึกษา :

 ชื่อ-นามสกุล    :           ผศ.ดร.สุมิตรา  นวลมีศรี
                                  (Assistant Professor Dr. Sumitra Nuanmeesri)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
:   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ,มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
:   Doctor of Philosophy (Information Technology) , King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok

ปริญญาโท (Master's Degree)
:  วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:  Master of Science (Information Technology) , King Mongkut's University of Technology Thonburi

ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
:  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
:  Bachelor of Arts (General Management) First Honor, Suan Sunandha Rajabhat University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
- A Design of the Infrastructure and Computer Network for Distance Dducation,Online Learning via New Media,E-Learning and Blended Learning,Research Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University,vol.1,no.1,Oct 2014-Mar2015.
- A Development of Competency-Based Training Packagge to Promote Community Enterprise,Research Journal Rajamongala University Enterprise Website Development,Maejo Information Technology and Innovation Journal,vol.1,no.1,Oct 2014-Mar 2015.
- Development of Social Network Competency-Based Training Package to Promote Community Enterprise,Research Journal Rajamongala University of Technology Srivijaya,vol.6,no.2,Jul 2013-Dec 2014.

Website: http://www.teacher.ssru.ac.th/sumitra

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ชัชพล  ชอบวิทยาคุณ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ประวัติการศึกษา
- Master of Science in Information & Technology, Assumption University, ABAC
 
- Certificate in teaching Science & Technology, Deakin University, Melbourne, Australia

เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/shutchapol

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ธวัฒน์ชัย   ศิลังค์ประชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

 
ชื่อ-นามสกุล    :     ธวัฒน์ชัย  ศิลังค์ประชา
                           (Thawatchai  Silungpracha)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท (Master's Degree)
 :  ครุศาสตร์อุตสหกรรมมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 :  Master of Science in Industrial Education (Computer and Information Technology), King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
 ปริญญาตรี(Bachelor's Degree)
 :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 :  Bachelor of Science (Computer science), Suansunandha rajabhat university
 
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
 
Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/thawatchai
 

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ดร. บุศรินทร์  เอี่ยมธนากุล

ฝ่ายประกันคุณภาพ

วุฒิการศึกษา :

 ชื่อ-นามสกุล    บุศรินทร์  เอี่ยมธนากุล
                      (Busarin Eamthanakul)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท (Master's Degree)
 :  ครุศาสตร์อุตสหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 :  Master of Science in Industrial Education (Computer technology) King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
 :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 : Bachelor of Science (Information Technology), King Mongkut's University of Technology Thonburi
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
2554   การวัดประสิทธิภาพระบบตรวจจับการบุกรุกเครือข่ายแบบกระจาย (Performance Measurement of Intrusion Detection System Across Distributed Sensors), CIT2011&UniNOMS2011, Mahidol University Bangkok Thailand.  27-28 มกราคม 2554
2554   การพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์พื้นฐานด้วยเกม Number Pop (Basic Mathematical Thinking Development by Using Number Pop Game)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4-5 สิงหาคม 2554

Website :http://www.teacher.ssru.ac.th/busarin

อาจารย์และบุคลากร

ผศ.ดร.พิจิตรา  จอมศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ

วุฒิการศึกษา :

 ชื่อ-นามสกุล    :      ดร.พิจิตรา  จอมศรี
                             (Dr. PIJITRA  JOMSRIl)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
 :  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 :  Philosophy of Science (Computer Science and Information Technology) , Chulalongkorn University
ปริญญาโท (Master's Degree)
 :  :  วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ,มหาวิทยาลัยศิลปากร
 :  Master of Science (Computer Science), Silpakorn University

ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาธรรมศาสตร์
  : Bachelor of Science(Statistics) , Thammasat University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
 - 2554  A Combination Ranking Model for Research Paper Social Bookmarking Systems, Active Media Technology (AMT11), Lanzhou University , Lanzhou, China.
 - 2553  A Framework for Tag-Based Research Paper Recommender System: An IR Approach, The International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA 2010) will be held in Perth, Australia, 20-23 April 2010.
 - 2552  A Comparison of Search Engine Using “Tag Title and Abstract” with CiteULike - An Initial Evaluation, Thailand, International Conference Internet Technology and Secured Transactions 2009 (ICITST 2009), London United Kingdom.
 
Website: : http://www.teacher.ssru.ac.th/pijitra 
 
 
 
 

อาจารย์และบุคลากร

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย

รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา :

 ชื่อ-นามสกุล    :      ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย 
                             Asst.Prof.Sirilak Ketchaya, Ph.D.
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
 :  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 :  Philosophy of Science (Computer Science and Information Technology) , Chulalongkorn University
ปริญญาโท (Master's Degree)
 :  วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ,มหาวิทยาลัยรังสิต
 :  Master of Science (Computer Science), Rangsit University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
 :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์) , สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
 : Bachelor of Science(Statistics) , Suandusit rajabhat university
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
2558   Streamflow Discharge Forecasting by Artificial Neural Network with Principal Component Analysis. International Journal of Advancements in Computing, 2015
2557   Rainfall-Runoff relationship for streamflow discharge forecasting by ANN modelling. IEEE World Congress on Sustainable Technologies, December, 2014, London, United Kingdom.
2556   Integration of unsupervised and supervised neural networks to predict dissolved oxygen concentration in canals”, Ecological Modelling 261, 1-7.
2555   Comparison of ANFIS and ANN for Estimation of Biochemical Oxygen Demand Parameter in Surface Water. ICCSIT 2012 : International Conference on Computer Science and Information Technology , April 11-13, 2012, Venice, Italy.
2555   Application of Artificial Neural Network to Classification Surface Water Quality” , Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology.
2554   Prediction Dissolved Oxygen Using Artificial Neural Network, 2011 International Conference on Computer Communication and Management (ICCCM 2011), Sydney Australia.
2553   Clustering Analysis of Water Quality for Canals in Bangkok, Thailand. The 2011 International Conference on Computational Science and Applications (ICCSA 2010), Fukuoka Japan.
2552   Water Quality classification using neural networks: Case study of canals in Bangkok, Thailand, International Conference Internet Technology and Secured Transactions 2009 (ICITST 2009), London United Kingdom.

ผลงานดานวิจัย
ปงบประมาณ 2557
          • การหาความสัมพันธระหวางน้ําฝน-น้ําทา เพื่อการพยากรณปริมาณน้ําในเขตพื้นที่คลองดําเนิน สะดวก โดยใชแบบจําลองโครงขายใยประสาทประดิษฐ แหลงทุน : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(วช.)
          • การประเมินพื้นที่เสี่ยงจากพายุฝนฟาคะนองโดยใชคาดัชนี ความเสถียรภาพอากาศและการ ประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรบริหารการจัดการ แหลงทุน : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(วช.)
ปงบประมาณ 2556
          • การศึกษาวิจัยการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ แหลงทุน : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
          • การพัฒนาสื่อความเปนจริงเสมือนควบคุมดวยตนเองสําหรับชมพระตําหนักสายสุทธานภดล แหลงทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตำแหนง
2556-ปจจุบัน รองผูอํานวยการฝายศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2556-ปจจุบัน กรรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2556-ปจจุบัน กรรมการจัดทําแผนแมบททางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2556-ปจจุบัน กรรมการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Business Intelligence) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2550-ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2545-2547   อาจารยประจํา สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระ นคร
2543-2545   อาจารยประจํา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ศูนยการศึกษาดรุณพิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2540-2543   พนักงานชวยบริหาร งานพัฒนาระบบเงินฝากและกองทุน ธนาคาร ไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน)
 
Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/sirilak
 


อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ดร.ดุลยวิทย์  ปรางชุมพล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา :

 ชื่อ-นามสกุล    :     ดร.ดุลยวิทย์ ปรางชุมพล
(Dr.Dulyawit Prangchumpol)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท (Master's Degree)
:  วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ,มหาวิทยาลัยศิปากร
 :  Master of Science (Computer Science), Silpakorn University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 : Bachelor of Science(Statistics) , Thammasat University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
- 2553      Improving Heterogeneous Workload Performance in Server Virtualization through User Behavior Schedules, The Eighth Conference on Communication Network and Services Research (CNSR 2010), Montral Canada, May 11-14, 2010 (pp.256-260).
- 2552    Server Virtualization by User Behavior Model using a Data Mining Technique – A Preliminary Study, The 4th International Conference for Internet Technology and Secured Transactions(ICITST-2009) , London, UK, November 9-12, 2009. pp.605-609.
- 2552   Analyzing User Behavior from Server Logs for Improved Virtualization Management,The Eighth International Symposium on natural Language Processing(SNLP2009), October, Bangkok, 20 - 22, 2009 (pp.73-78)
 
Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/dulyawit

อาจารย์และบุคลากร

นางสาวพิลาวรรณ  กองทองนอก

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา :

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
     : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ,มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

No Data

03. 2018