อาจารย์และบุคลากร


อาจารย์และบุคลากร

ผศ.ดร.พิจิตรา  จอมศรี

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์ธวัฒน์ชัย  ศิลังค์ประชาผศ.ดร.สุมิตรา  นวลมีศรีผศ.ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉายอาจารย์ ดร.ปรีดาวรรณ  เกษเมธีการุณอาจารย์ ดร.บุศรินทร์  เอี่ยมธนากุลอาจารย์ ดร.ดุลยวิทย์  ปรางชุมพล

อาจารย์ชัชพล  ชอบวิทยาคุณ