อาจารย์และบุคลากร


อาจารย์และบุคลากรอาจารย์ชัชพล  ชอบวิทยาคุณ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศผศ.ดร.พิจิตรา  จอมศรีผศ.ดร.สุมิตรา  นวลมีศรีผศ.ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉายผศ.ดร.ปรีดาวรรณ  เกษเมธีการุณอาจารย์ ดร.บุศรินทร์  เอี่ยมธนากุลอาจารย์ ดร.ดุลยวิทย์  ปรางชุมพล