อาจารย์และบุคลากร


อาจารย์


อาจารย์ ดร.บุศรินทร์  เอี่ยมธนากุล

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์ :  https://elsci.ssru.ac.th/busarin_ea/


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล  ชอบวิทยาคุณ

เว็บไซต์ : https://elsci.ssru.ac.th/shutchapol_ch/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา  จอมศรี

เว็บไซต์ : https://elsci.ssru.ac.th/pijitra_jo/รองศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา  นวลมีศรี

เว็บไซต์ : https://elsci.ssru.ac.th/sumitra_nu/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย

เว็บไซต์ : https://elsci.ssru.ac.th/sirilak_ke/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดาวรรณ  เกษเมธีการุณ

เว็บไซต์ :https://elsci.ssru.ac.th/preedawan_ka/อาจารย์ ดร.ดุลยวิทย์  ปรางชุมพล

เว็บไซต์ : https://elsci.ssru.ac.th/dulyawit_pr/